Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x

Korzyści

Najtańsza paczka do Niemiec na rynku!

Przykładowe wyliczenia i oszczędności przy wysyłaniu standardowej przesyłki 10 kg do Niemiec

W przypadku umowy z UPS rzędu 100 przesyłek miesięcznie:
UPS standard – Zielona Góra – Stuttgart – 125,48 zł

Dla osób bez umowy z UPS:
UPS standard – Zielona Góra – Stuttgart – 774,9 zł

Nasza standardowa paczka do Niemiec bez umowy i deklaracji miesięcznych:
Polska– Eurobox24 – Stuttgart – 44,90 zł


Różnice są ogromne. W przypadku firmy wysyłającej 100 paczek miesięcznie są, to już znaczne sumy.
100 x 125,48 = 12 548 zł
100 x 44,90 = 4 490 zł
To aż 8 058 zł różnicy miesięcznie!

Tania przesyłka zagraniczna i płynące z niej korzyści

Aby ułatwić wycenę i nadanie przesyłki, udo­stęp­niamy nowo­cze­sny sys­tem online. Dzięki naszemu pro­gra­mowi mogą Pań­stwo szybko wpro­wa­dzić swoje paczki do sys­temu i nadać je do odbiorcy w całej Unii Europejskiej. Oprócz tego mają Pań­stwo wgląd w histo­rię wysy­łek, zauto­ma­ty­zo­wany sys­tem fak­tu­ro­wa­nia oraz moż­li­wo­ści nego­cja­cji cen. Kolej­nym uła­twie­niem jest wpro­wa­dzony sys­tem SALDA na Pań­stwa kon­cie, który daje 100% kon­troli nad prze­zna­czo­nymi środ­kami na prze­syłki zagra­niczne.

Euro­box24 otwiera bramy rynku nie­miec­kiego i pozo­sta­łych kra­jów Unii Euro­pej­skiej dla przedsiębiorców, którzy do tej pory byli ograniczeni przez koszty transportu międzynarodowego. Oferujemy również adres zwrotny na tere­nie Nie­miec, co zwięk­sza wia­ry­god­ność kon­tra­henta w oczach klien­tów zagra­nicz­nych.

Szybka i ter­mi­nowa prze­syłka świad­czona przez Euro­Box24 oraz przy­stępne ceny wpływają na efek­tyw­ność oraz moż­li­wość roz­woju kon­tra­henta. Dla­tego do każ­dego klienta pod­cho­dzimy indy­wi­du­al­nie, układając przystępną i opłacalną ofertę. Naszym celem jest spro­stać naj­trud­niej­szym wyma­ga­niom klienta tak, aby czuli się w pełni pro­fe­sjo­nal­nie potrak­to­wani, a ich paczka dotarła do celu w 24 godziny.