pn-pt 9:00 - 17:00
+48 731 499 499
pomoc@eurobox24.pl
Eurobox24 | Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM PRZEZ FIRMĘ „D-MAG Dominik Jan Jędrzejak”.

I. POSTANOWIENIA

 1. Firma „D-MAG Dominik Jan Jędrzejak”, z siedzibą w Zielonej Górze ul. Bema 26 lok. 3 65-170 NIP: 929-171-53-39, zwana dalej Eurobox24, wykonuje usługi kurierskie w obrocie międzynarodowym dla przedsiębiorstw oraz osób prawnych nie będącymi przedsiębiorcami zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ.
 2. Regulamin stanowi integralną część oferty i określa normy współpracy pomiędzy Eurobox24 a Zleceniodawcą. Warunkiem i dowodem zawarcia umowy jest wypełnienie listu przewozowego lub zlecenia on-line w portalu wysyłkowym na stronie www.eurobox24.pl. Zlecenie on-line traktowane jest na prawach listu przewozowego.
 3. Zleceniodawca przekazując Eurobox24 przesyłkę, wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu stanowiącego ogólne warunki umów w rozumieniu postanowień art. 384 - 385 k.c.
 4. Zleceniodawca wypełniając list przewozowy lub zlecenie on-line, potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz znajomość warunków niniejszego regulaminu, które z momentem podpisania stają się dla niego wiążące.
 5. Eurobox24 gwarantuje doręczenie przesyłki w zakresie zgodnym z listem przewozowym lub zleceniem on-line i obowiązującym cennikiem.

II. WARUNKI

 1. Zleceniodawca zapewnia i gwarantuje, że prawidłowo zadeklarowano i opisano przesyłkę w liście przewozowym lub zleceniu on-line oraz jest ona przygotowana i zapakowana w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i wydanie bez uszkodzenia oraz ubytków.
 2. Adresowanie przesyłek wykonuje Eurobox24 na podstawie zlecenia on-line wypełnionego przez Zleceniodawcę. Błędne podanie adresu przez Zleceniodawcę może zostać skorygowanie odpłatnie przez operatora logistycznego bez powiadamiania Zleceniodawcy.
 3. Opakowanie powinno:
  1. być kartonowe, o dopuszczalnym kształcie prostopadłościanu, czyste, bez opisów, znaków i rysunków.
  2. zabezpieczone w sposób skuteczny (np. taśma samoprzylepna, sznurek, plomby, pieczęcie lakowe)
  3. odpowiednio wytrzymałe w stosunku do zawartości.
  4. uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów.
  5. Ponadto opakowanie nie może powodować uszkodzeń i zabrudzeń pozostałych przesyłek.
 4. Akceptowalne gabaryty przesyłki wynoszą:
  1. minimum: 15 cm x 11 cm x 1 cm,
  2. maksimum: 120 cm x 60 cm x 60 cm.
 5. Waga paczki nie może przekroczyć 30 kg wraz z opakowaniem.

III. TOWARY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU

 1. Eurobox24 odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary:
  1. których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa lub umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, w których stroną jest Polska,
  2. niebezpieczne lub szkodliwe dla osób i mienia takie jak materiały wybuchowe, łatwopalne, toksyczne, radioaktywne, żrące oraz broń i amunicję,
  3. przewożone pod plombą celną,
  4. organy i szczątki ludzkie, zwierzęce lub zwłoki,
  5. żywe zwierzęta lub rośliny,
  6. środki psychotropowe, leki, narkotyki, papierosy,
  7. kamienie, metale szlachetne, papiery wartościowe,certyfikaty, waluty, dzieła sztuki i antyki,
  8. objęte przepisami ustawy o prawie pocztowym, których przewóz jest zabroniony, oraz ustawa zastrzega wyłączność wykonywania określonych usług przez operatora publicznego (Dz.U.03,130,1188).
 2. W uzasadnionych okolicznościach Eurobox24 może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości (ograniczenia wg pkt 1).
 3. Eurobox24 ma prawo odmówić wykonania usługi w przypadku, gdy:
  1. przesyłka jest niewłaściwie zabezpieczona przez Zleceniodawcę,
  2. stwierdzono, że deklaracja w zleceniu on-line jest niezgodna ze stanem faktycznym,
  3. niemożliwe jest wykonanie usługi z uwagi na działanie sił wyższych lub klęski żywiołowej.

W momencie stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę punktu 1, zobowiązuje się on do zapłacenia kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej Eurobox24 z tytułu przewozu przesyłki. Wpłacenie kary przez Zleceniodawcę nie pozbawia Eurobox24 prawa dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych, jeśli straty przekraczają wysokość kary.

IV. OPŁATA ZA USŁUGĘ

 1. Wysokość opłat za usługę określa aktualny cennik lub załącznik nr 1 podpisany pomiędzy Eurobox24 i Zleceniodawcą.
 2. Należność powinna być wnoszona gotówką lub przelewem w momencie nadania przesyłki lub zgodnie warunkami zawartymi w załączniku nr 1.
 3. Rozliczenie za usługę następuje gotówką lub fakturą VAT wystawianą po każdym okresie rozliczeniowym tj. 1-15 dzień oraz 16 - ostatni dzień każdego miesiąca lub na życzenie Zleceniodawcy. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy i Eurobox24.
 4. Brak wpłaty w terminie określonym na fakturze VAT skutkuje utratą rabatów oraz brakiem możliwości rozliczania wysyłki paczek z odroczonym terminem płatności.
 5. Korekta błędnego adresu przez operatora logistycznego w trakcie dostarczenia paczki powoduje naliczenie opłat zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.
 6. Eurobox24 zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Eurobox24 wobec klienta bez względu na tytuł.
 7. Zleceniodawca ma obowiązek i prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.
 8. Ceny mogą ulec zmianie przy wzroście kursu Euro o 10% w trakcie okresu rozliczeniowego.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 1. Eurobox24 ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jego winy nastąpi utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki.
 2. Eurobox24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej lub częściowej utraty, zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki, a także za zwłokę w jej dostarczeniu na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym spowodowanych siłą wyższą.
 3. Zasady i granice odpowiedzialności Eurobox24 z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w tym procedura ustalania i wysokość przysługującego odszkodowania, ustala się zgodnie z przepisami ustawy o prawie przewozowym, a w sprawach w niej nieuregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego.
 4. Eurobox24 nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dystrybucji paczek wynikłe z przyczyn niezależnych, np. braku połączenia internetowego, energii elektrycznej, awarii środków transportu, świąt narodowych i kościelnych.

VI. ZWROTY

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od kuriera dostarczenie paczki było niemożliwe, paczka zostaje zwrócona do magazynu Eurobox24.

 1. Klient zostaje poinformowany o tym fakcie w ciągu 24 h od momentu dostarczenia paczki zwrotnej do siedziby Eurobox24.
 2. Klient jest zobowiązany przesłać informację dotyczącą paczki zwrotnej w ciągu 48 h. Przez ten okres nie będzie naliczana opłata za magazynowanie paczki.
 3. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od tego momentu klient nie odbierze towaru lub nie zleci ponownej wysyłki, towar zostanie zutylizowany.
 4. Koszt magazynowania paczek zwrotnych (po upływie 48 h od momentu poinformowania klienta o tym fakcie) według cennika usług dodatkowych.

VII. REKLAMACJE

 1. Przyjęcie przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, o czym nadawca jest zobowiązany poinformować odbiorcę. Reklamacja będzie rozpatrywana, jeśli szkodę stwierdzono protokolarnie w obecności kuriera dostarczającego paczkę i z jego czytelnym podpisem.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Eurobox24 do 7 (siedmiu) dni od momentu dostarczenia paczki do odbiorcy i powinna ona zawierać:
  1. numer referencyjny zlecenia on-line (portal wysyłkowy),
  2. kopię protokołu (zgodnie z VII pkt 1) stwierdzającej szkodę z czytelnym podpisem kuriera,
  3. kwotę roszczenia oraz uzasadnienie,
  4. udokumentowanie wysokości roszczeń (faktura/rachunek zakupu lub sprzedaży).

W przypadku stwierdzenia przez Eurobox24 braku kompletu niezbędnych dokumentów do przyjęcia reklamacji, Zleceniodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 1 miesiąca od daty wysłania takiego żądania. Nieuzupełnienie dokumentów traktowane będzie jako odstąpienie od roszczeń i reklamacji. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zleceniodawcy od zapłaty należności zgodnie z cennikiem lub umową. Reklamację uważa się za zakończoną w momencie odmowy uznania reklamacji przez Eurobox24 lub niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesienia reklamacji. Każda paczka jest ubezpieczona do równowartości kwoty 500 euro łącznie z kosztami transportu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązujące treści Regulaminu i Cennika wraz z każdorazowymi zmianami dostępne są w siedzibie „D-MAG Dominik Jan Jędrzejak”, wszystkich filiach Eurobox24, a także w Internecie na stronie www.eurobox24.pl.
 2. Oświadczenie o dostarczeniu paczek wydawane jest na prośbę nadawcy do wskazanej faktury VAT. Uwzględnia paczki dostarczone do pięciu miesięcy wstecz.
 3. Spory wynikające z Regulaminu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Eurobox24.
 4. Każdorazowe powoływanie się na Regulamin, dotyczy także pisemnej oferty skierowane przez Eurobox24 do Zleceniodawcy i przez niego zaakceptowanej, na podstawie której Eurobox24 świadczy usługi. Akceptacja oferty następuje automatycznie po dokonaniu zlecenia on-line przez Zleceniodawcę.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem usług przed przekazaniem przesyłki Eurobox24.
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x